ผลการตัดสินคำขวัญ “โครงการขับขี่ปลอดภัย รณรงค์วินัยจราจร”
26 กุมภาพันธ์ 2553 จำนวนผู้อ่าน 2938 คน
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553  งานวินัยนิสิต  กองกิจการนิสิต  จัดการประชุมพิจารณาตัดสิน   คำขวัญ “โครงการขับขี่ปลอดภัย รณรงค์วินัยจราจร” โดยคณะกรรมการตัดสินได้แก่ ผศ.ประภาษ เพ็งพุ่ม อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ , ผศ.กาญจนา  เชี่ยววิทย์การ อาจารย์คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ และอาจารย์บุญพล  มีไชโย อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลการตัดสินมีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ “สติพาปลอดภัย สวมหมวก  เปิดไฟ  รักษาวินัย  ใส่ใจกฎจราจร”
ผลงานของ น.ส.รสริน  ชัยชนะ  นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ “ขับขี่ปลอดภัย มีวินัยจราจร  เอื้ออาทรเพื่อนร่วมทาง”
ผลงานของ นายวีระพงศ์   คงนาม    นิสิตคณะสังคมศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่  2  ได้แก่ “ลดคันเร่ง  เคร่งวินัย  ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง  เสริมสร้างความสุขบนท้องถนน”
ผลงานของ น.ส.ปิ่นทอง   วิหารธรรม  นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ 

ผู้ประกาศข่าว : chanwity