ประกาศ / ข่าวสาร / กิจกรรม
หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การพักอาศัยในหอพักนิสิต ของนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2552 (คลิ๊ก)
แบบฟอร์มขออนุญาตไม่อยู่หอพักของมหาวิทยาลัยหอพักมหาวิทยาลัยนเรศวร อาคาร 1-15 (สำหรับนิสิตปี 1) ประจำปีการศึกษา 2552(คลิ๊ก)
กำหนดการเปิด-ปิดหอพัก ประจำปีการศึกษา 2552 <<คลิ๊ก>>
ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา ปริญญาตรี ภาคปกติ / ภาคพิเศษ สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 <คลิ๊ก>
ประกาศ เรื่องของดให้บริการหอพักนิสิตหญิง 5-8 มหาวิทยาลัยนเรศวร <<คลิ๊ก>>
โรงแรม และ รีสอร์ท ในจังหวัดพิษณุโลก

  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนิสิตเข้าอยู่หอพักนิสิต (หลังใหม่) โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมหอพัก <คลิ๊ก>
  รายชื่อหอพักเอกชน รอบมหาวิทยาลัย (คลิ๊ก)
ประกาศ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าปรับเมื่อวัสดุครุภัณฑ์ในหอพักนิสิตหลังใหม่ คลิ๊ก>>>
ประกาศการพักอาศัยในหอพักนิสิต สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 คลิ๊ก>>>
รายชื่อหอพักเอกชนในจังหวัดพิษณุโลก ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเป็นหอพักสีขาว คลิ๊ก>>>
สถิติจำนวนนิสิตหอพักหญิง 3-8 ประจำปีการศึกษา 2544- 2551 คลิ๊ก>>>

ติดต่อสอบถาม : หน่วยหอพัก งานบริการและสวัสดิการ
กองกิจการนิสิต อาคารอเนกประสงค์
โทร.0-5526-1000-4 ต่อ 1215 โทรสาร 0-5526-1104

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ในการพิจารณาเข้าในหอพัก
 1. ผู้ที่มีสิทธิ์ในการพิจารณาเข้าพักอาศัยในหอพัก จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
  1. นิสิตผู้มีภูมิลำเนาอยู่นอกเขตจังหวัดพิษณุโลก หรือนิสิตที่ขาดที่พักอันเอื้ออำนวยต่อการศึกษา และได้ชำระค่าธรรมเนียมหอพักตามระเบียนของมหาวิทยาลัยแล้ว หรือนิสิตผู้ที่ได้รับทุน และได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมหอพักได้ชั่วคราว บุคคลอื่นที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้เข้าพักอาศัยในหอพักได้ชั่วคราว บุคคลตามข้อ 1 และข้อ 2 จะเขาพักอาศัยในหอพักได้ก็ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุญาตแล้ว
  2. บุคคลอื่นที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรตามข้อ 2 จะต้องชำระค่าบำรุงหอพักตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และอาจให้มีการวางประกันค่าหอพักด้วยก็ได้ มหาวิทยาลัยจะคืนเงินค่าประกันหอพักให้ผู้พักอาศัยก็ต่อเมื่อได้พักอาศัยในหอพักนั้นต่อไป และไม่มีภาระหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัยแล้ว
 2. เมื่อมีเหตุผลอันสมควร มหาวิทยาลัยอาจยกเว้นการเก็บเงินค่าประกันหอพกจากผู้ที่พักอาศัยบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้
 3. ให้หัวหน้างานบริการและสวัสดิการจัดให้ผู้พักอาศัยในหอพัก ในกรณีที่จำเป็นมหาวิทยาลัยอาจจัดให้ผู้พักอาศัยให้ห้องเกินกว่าจำนวนที่กำหนดไว้หรือน้อยกว่าที่กำหนดไว้ก็ได้
หน้าที่ของผู้พักอาศัย
 1. ต้องเข้าพักในห้องและหอพักที่หัวหน้างานบริการและสวัสดิการจัดให้เท่านั้น จะเปลี่ยนหรือย้ายหอพักโดยพละกกรไม่ได้
  ต้องไม่นำบุคคลที่มิได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยเข้าพักอาศัยในหอพัก
  ต้องรับผิดชอบต่อทรัพย์สินในหอพัก หากเกิดความเสียหายอันเกิดจาการกระทำของตน ต้องชดใช้ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
  ต้องรับกษาความสะอาดและดูแลรักษาทรัพย์สินตลอดจนอุปกรณ์ของหอพักมิให้เกิดความเสียหาก
  ต้องไม่นำทรัพย์สินที่มีค่ามาเก็บไว้ในหอพัก หากมีการสูญหายเกิดขึ้น มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
  ต้องปฏิบัติตนเยี่ยงสุภาพชน ทั้งด้านการแต่งกายและความประพฤติ
  ต้องไม่จัดงานรื่นเริงสังสรรค์ใด ๆ ในหอพัก ยกเว้นจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากหัวหน้างานบริการและสวัสดิการก่อน
  ต้องไม่ส่งเสียหรือทำเสียงดังรบกวนผู้อื่น
 2. ต้องไม่ปรังอาหารในหอพัก
<TOP>
 

บริการและสวัสดิการในหอพัก


ขนาดห้องพัก 4x5.5 เมตร (รวมระเบียงหลังห้องพัก)

อุปกรณ์ประกอบห้องพัก
1. เตียงพร้อมที่นอน 2 ชุด
2. โต๊ะอ่านหนังสือพร้อมเก้าอี้ 2 ชุด
3. ตู้หัวเตียง 1 หลัง
4. ชั้นวางหนังสือ 2 อัน
5. ราวตากผ้าหลังห้อง
6.พัดลมโคจร (บางห้อง)
7. ไฟ สำหรับอ่านหนังสือ 2 ชุด
8. กระจกเงา 2 ชุด (ในตู้เสื้อผ้า 2 ชุด)
9. อ่างซักล้าง 1 ชุด

 

บริการและสวัสดิการในหอพัก
1.บริการห้องรีดผ้า
2.บริการห้องโทรทัศน์ (สัญญาณ MSS )
3.บริการเวชภัณฑ์สามัญประจำบ้าน
4.บริการเครื่องขยายเสียง
5.บริการยืมกุญแจสำรอง
6.บริการนำส่งโรงพยาบาล
7.บริการให้พักชั่วคราวแก่บุคคลภายนอก
8.บริการน้ำดื่ม / เครื่องทำน้ำร้อน - เย็น / เครื่องกรองน้ำ
9.บริการห้อง Internet
10.บริการรับฝากสัมภาระ
11.บริการโทรศัพท์สาธารณะและโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัย
12.บริการร้านซักอบรีด
13.บริการเครื่องซักผ้าแบบหยอดเหรียญ
14.บริการที่จอดรถจักรยานยนต์ / จักรยาน
15.บริการห้องอ่านหนังสือพร้อมหนังสือพิมพ์และนิตยสาร
16.บริการพนักงานรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
17.บริการพนักงานทำความสะอาดห้องน้ำ และระเบียงทางเดิน
18.บริการซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ในห้องพัก
19.อุปกรณ์ดับเพลิง
20. บริการโทรศัพท์สายตรง /โทรศัพท์ภายในทุกชั้น

<TOP>

อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก

เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป
ค่าธรรมเนียมหอพัก
ภาคเรียนปกติ 3,000 บาท / ภาคเรียน/คน
ภาคเรียนฤดูร้อน 2,000 บาท/ภาคเรียน/คน อัตรค่าพักชั่วคราว
นักเรียน/นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 50 บาท/คืน/คน
บุคคลภายนอก/นักศึกษาสถาบันอื่น 60 บาท/คืน/คน

ค่าธรรมเนียมคอมพิวเตอร์
ภาคเรียนปกติ 500 บาท/เครื่อง/ภาคเรียน
ภาคเรียนฤดูร้อน 250 บาท/เครื่อง/ภาคเรียน


 
กฎระเบียบ / การพิจารณาโทษนิสิตที่กระทำความผิดในหอพักนิสิต
ข้อที่
รายการความผิด
คะแนนที่ตัด
1
ไม่แสดงบัตรเข้าหอพักต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
10  คะแนน
2
ไม่เสียบบัตร / ลงชื่อในการใช้บริการอินเทอร์เน็ต
10  คะแนน
3
ใส่รองเท้าเดินภายในอาคาร  ยกเว้นรองเท้าผ้า
10  คะแนน
4
ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหอพัก
10  คะแนน
5
นำอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนรวมไปใช้ส่วนตัว
20  คะแนน
6
เปิดน้ำ / ไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า ทิ้งไว้ในห้องพัก
20  คะแนน
7
พาบุคคลภายนอกขึ้นหอพักโดยไม่ได้รับอนุญาต
20  คะแนน
8
เข้าหอพักหลังเวลาปิดหอพัก (23.00น.) โดยไม่ได้รับอนุญาต
20  คะแนน
9
ซักล้าง / ตาก เสื้อผ้า ของใช้ส่วนตัวในที่ที่ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้
20  คะแนน
10
ผูกราวตากผ้ากับท่อระบายน้ำ บานเกล็ด
20  คะแนน
11
การจัดกิจกรรมใดๆ ในหอพักโดยไม่ได้รับอนุญาต
20  คะแนน
12
การกระทำใดๆ อันเป็นการก่อกวนความสงบเรียบร้อยในหอพัก
20  คะแนน
13
แสดงกริยาวาจาไม่สุภาพเรียบร้อยและประพฤติไม่เหมาะสม
20  คะแนน
14
ให้ผู้อื่นเข้าพักในนามของตน
20  คะแนน
15
ดัดแปลงหรือต่อเติมอุปกรณ์ไฟฟ้าในห้องพัก
30  คะแนน
16
ขีดเขียน ปิดโปสเตอร์หรือตอกตะปูตามฝาผนังในห้องพัก
30  คะแนน
17
เลี้ยง / ให้อาหารสัตว์ทุกชนิดในหอพัก
30  คะแนน
18
ประพฤติผิดและเสื่อมเสียในทางชู้สาวในบริเวณหอพัก
30  คะแนน
19
ไม่ให้ความร่วมมือและไม่เชื่อฟังคำตักเตือนของผู้จัดการหอพัก
30  คะแนน
20
ประกอบอาหารในหอพัก
50  คะแนน
21
ก่อการทะเลาะวิวาท
50  คะแนน
22
เล่นการพนัน เสพสุรายาเสพติดทุกประเภทในหอพัก
50  คะแนน
23
นำอาวุธร้ายแรงหรืออาวุธเชื้อเพลิงเข้ามาเก็บไว้ในหอพัก
50  คะแนน
24
นำเครื่องใช้ไฟฟ้านอกเหนือจากที่มหาวิทยาลัยกำหนดมาใช้ในหอพัก
50  คะแนน
25
ลักทรัพย์หรือจงใจทำลายทรัพย์สินของผู้อื่น
50  คะแนน
26
กระทำการใดๆ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวอาคาร
50  คะแนน
27
การทำความเสียหายต่ออุปกรณ์ต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ให้
ชดใช้ค่าเสียหายตามจริง

หมายเหต ุ    หากนิสิตคนใดที่ถูกหักคะแนน  50  คะแนนขึ้นไป  จะถูกตัดสิทธิ์การเข้าพักในหอพักนิสิตทันที